دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدعلی اکبر   افجه ای

پست الکترونیکی : afjahi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت دولتی

سیدعلی اکبر افجه ای

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

^